Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. Based Online, hierna te noemen Based Online, gevestigd te Beukmolenplantsoen 12, 2807EL Gouda.
  2. De ontwerper: Based Online.
  3. Dienstverlening: Based Online voert alle diensten uit in opdracht van een Opdrachtgever of een door hem aangewezen derde.
  4. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Based Online en Opdrachtgever betreft het verrichten van diensten, zoals vastgelegd is in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals bijvoorbeeld een offerte.
  5. Opdrachtgever: De wederpartij van Based Online.
  6. Derden: Iemand anders dan Based Online of Opdrachtgever.
 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging
  1. Deze Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam, met het registratienummer 57262748, zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna: Based Online) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk en bovendien schriftelijk overeengekomen worden tussen Opdrachtgever en Based Online. Based Online wijst nadrukkelijk alle algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand.
  2. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig, tenzij eerder herroepen middels een mededeling van Based Online. Prijsopgaven zijn onder voorbehoud van wijzigingen door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of onvoorziene werkdruk tijdens de werkzaamheden. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere eventueel bijkomende belastingen. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de Based Online verstrekte gegevens waarop Based Online de offerte baseert.
  3. De overeenkomst zal in fasen worden uitgevoerd. Na elke fase volgt een factuur. Naast alle rechtsmiddelen die aan Based Online toekomt vanwege de wet, kan Based Online de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de factuur van de vorige fase heeft betaald.
  4. Opdrachten worden schriftelijk, per e-mail of mondeling door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks (stilzwijgend) mee instemt dat Based Online begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Based Online pas nadat deze schriftelijk door Based Online zijn bevestigd.
 3. De uitvoering van de overeenkomst
  1. Based Online spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk en op verzoek van de Opdrachtgever, zal Based Online de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
  2. De Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Based Online mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Based Online aangeeft of waarvan de Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
  3. Een door Based Online opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is slechts een indicatie, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
  4. Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Based Online:
   1. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
   2. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, portretrechten van derden of andere rechten van intellectuele eigendom;
   3. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
  5. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren. Als Opdrachtgever niet verschijnt op de door Based Online gestelde datum, welke 14 dagen voor de proef schriftelijk aan Opdrachtgever wordt medegedeeld, is de proef geacht te zijn geaccepteerd. Binnen 10 dagen na levering komt Opdrachtgever met een lijst van gebreken. Bij nalaten is de trial geacht te zijn geaccepteerd.
  6. Na elke fase volgt een presentatie of een overzicht van de resultaten. Based Online behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  7. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn nimmer reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Inschakelen van derden
  1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan Derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens Based Online verstrekt.
  2. Wanneer Based Online op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van Derden opstelt, dan is deze begroting indicatief.
  3. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Based Online volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de Opdrachtgever.
  4. Wanneer Based Online, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de Opdrachtgever op verzoek van Based Online de in artikel 3.5 van deze Algemene voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.
  5. De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Based Online Derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Based Online. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
  6. Based Online is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde Derden, ongeacht of deze door Based Online zijn geïntroduceerd. De Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken.
 5. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
  1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht en rechten die hier niet benoemd zijn- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Based Online. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Based Online daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
  2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 6 van deze Algemene voorwaarden.
  3. Based Online heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Dit is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Based Online. Based Online kan voorwaarden stellen aan die toestemming.
  4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Based Online tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, lms, (audio en video) presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Based Online, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan Derden ter beschikking zijn gesteld.
  5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch Based Online jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.
 6. Gebruik van het resultaat
  1. Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Based Online, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders is overeengekomen.
  2. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van Derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
  3. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de Derden te laten doen. Based Online kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding.
  4. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Based Online recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
  5. Het is de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kadervan de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen:
   1. vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet deugdelijk of volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
   2. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene voorwaarden;
   3. ingeval van een kennelijk faillissement van de Opdrachtgever.
  6. Based Online heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.
 7. Honorarium en kosten
  1. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Based Online voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfskosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.
  2. Wanneer Based Online door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of instructie, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Based Online gehanteerde tarieven. Based Online zal de Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
  3. Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Based Online kunnen worden toegerekend, dan is de Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Based Online zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.
 8. Betaling en opschorting
  1. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
  2. Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Based Online totdat alle bedragen die de Opdrachtgever aan Based Online op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Based Online zijn voldaan.
  3. Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de Opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
  4. Based Online draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Opdrachtgever, mag Based Online overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
  5. Based Online mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken. Opdrachtgever is na het verstrijken van de betalingstermijn, dan wel wanneer Based Online door een mededeling of gedraging van de Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven, direct in verzuim.
 9. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
  1. Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Based Online, of wanneer Based Online de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van Based Online redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
  2. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Based Online op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
  3. Zowel Based Online als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend. In geval van een omstandigheid als genoemd in dit artikel 9.3, zal de partij die hier onderwerp van is, onmiddellijk de andere partij daarvan op de hoogte stellen.
  4. Wanneer de werkzaamheden van Based Online bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Based Online blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.
 10. Garanties en vrijwaringen
  1. Based Online garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Based Online garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
  2. Wanneer de Opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de Opdrachtgever Based Online of door Based Online bij de opdracht ingeschakelde Derden voor alle aanspraken van Derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Based Online jegens Opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel 10 van deze Algemene voorwaarden.
  3. De Opdrachtgever vrijwaart Based Online voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 11. Aansprakelijkheid
  1. Based Online dient in geval van een (on)toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
   Based Online is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor aan Based Online toerekenbare, directe schade.
  2. Aansprakelijkheid van Based Online voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  3. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Based Online, is de aansprakelijkheid van Based Online beperkt tot het honorarium van Based Online voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Het bedrag waarvoor Based Online in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de Opdrachtgever zijn verzekerd.
  4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.
 12. Hosting
  1. Based Online zal de met Opdrachtgever overeengekomen hostingdiensten verrichten.
  2. Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur tot voorwerp heeft, zal Opdrachtgever de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. De overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor Opdrachtgever gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de tussen partijen overeengekomen maxima. Het dataverkeer dat in een bepaalde periode door Opdrachtgever niet is gebruikt, zal niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal Based Online een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.
  3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de hostingdienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door Opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Based Online is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
  4. Based Online kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor
   preventief, correctief of adaptief onderhoud. Based Online zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en deze, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met 9273
  5. Indien Based Online op grond van de overeenkomst diensten voor Opdrachtgever verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals de aanvraag, verlenging of vervreemding of overdracht aan een derde, dan dient Opdrachtgever de regels en werkwijze van de desbetreffende
   instantie(s) in aanmerking te nemen. Desgevraagd zal Based Online een schriftelijk exemplaar van die regels aan Opdrachtgever verstrekken. Based Online aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het
   behalen van de door Opdrachtgever beoogde resultaten. Opdrachtgever is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij Based Online gebruikelijke tarieven, verschuldigd. Based Online staat er niet voor in dat een door Opdrachtgever gewenste domeinnaam aan Opdrachtgever wordt toegekend.
 13. Notice and Takedown
  1. Opdrachtgever zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden te eerbiedigen, de privacy van derden te respecteren, niet in strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen te verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of data te verspreiden en zich te onthouden van strafbare feiten en schending van enig andere wettelijke verplichting.
  2. Teneinde aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Based Online steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal op eerste schriftelijk verzoek van Based Online data en/of informatie onverwijld van de systemen van Based Online verwijderen, bij gebreke waarvan Based Online gerechtigd is naar keuze de data en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Based Online is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van artikel 57.1 aan Opdrachtgever per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot zijn systemen te ontzeggen. Het voor- gaande laat onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere wettelijke en contractuele rechten door Based Online jegens Opdrachtgever. Based Online is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens Opdrachtgever aansprakelijk te zijn.
  3. Van Based Online kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van Opdrachtgever te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zich ter zake met de desbetreffende derde hebben te verstaan en Based Online schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.
 14. Overige bepalingen
  1. Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Based Online wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij Based Online, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
  2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Based Online gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van Based Online.
  3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Based Online of de Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
  4. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
  5. De opschriften in deze Algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene voorwaarden.
  6. Op de overeenkomst en alles wat daaruit voortvloeit is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Based Online is gevestigd, dit ter keuze van Based Online, kennis van geschillen tussen Based Online en Opdrachtgever.

Based Online maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.