Service Level Agreement

 1. Artikel 1 – Definities
  1. Based Online, gevestigd te Gouda en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 57262748.
  2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een Overeenkomst aangaat met Based Online, teneinde de Dienst te kunnen gebruiken.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Based Online en de Klant en de Klant in staat stelt gebruik te maken van de Dienst.
  4. Dienst: de dienst zoals deze in artikel 4 wordt omschreven.
 2. Artikel 2 – Toepasselijkheid
  1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst en maken onderdeel uit van de Overeenkomst tussen Based Online en de Klant.
  2. Eventuele door de Klant aangedragen voorwaarden, wijzigingen van en/of uitzonderingen op deze Gebruiksvoorwaarden maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Based Online daar uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord is gegaan.
  3. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik van de Dienst.
 3. Artikel 3 – Duur en beëindiging
  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar, tenzij in het e-mail contact een andere duur is opgenomen. De Overeenkomst wordt daarna, zonder opzegging, steeds stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur.
  2. De Overeenkomst kan door een Partij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, welke opzegging zonder opgave van redenen en motivering mag plaatsvinden.
 4. Artikel 4 – Onderhoud & toegang
  1. Based Online voert updates, voor de website waarvoor dit contract voor is getekend, twee maal per maand uit. De updates die worden doorgevoerd zijn WordPress Core, publiek toegankelijke thema’s en publiek toegankelijke plugins.
  2. Premium/betaalde plugins & thema’s worden alleen geüpdatet als de juiste licentie(s) en toegang tot de broncode wordt verleend.
  3. Veiligheid releases van WordPress worden binnen één week na de officiële vrijgave geüpdatet.
  4. Het oplossen van (incompatibiliteits-) problemen van en tussen thema’s, plugins en WordPress valt niet onder de Dienst; tegen een meerprijs kan dit wel voor de Klant gerealiseerd worden.
  5. Based Online zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid (en compatibiliteit van WordPress versie, plugins en database) van de Website te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement.
  6. Problemen veroorzaakt door het onderhoud wat uitgevoerd is onder Dienst wordt zo goed mogelijk door Based Online opgelost, zonder extra kosten.
  7. Based Online is niet gehouden tot enige vergoeding, en kan niet verantwoordelijk gehouden voor schade, problemen of incompatibiliteiten binnen de website door gebruik van de Dienst. 
 5. Artikel 5 – Tarieven en prijzen
  1. Alle tarieven van Based Online, in brochures, offertes en andere materialen zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  2. Alle tarieven op Based Online, in brochures, offertes en andere materialen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
  3. Indien de Overeenkomst tot afname van een Aanvullende Dienst na het verstrijken van de duur verlengd wordt, zal Based Online de Klant een factuur doen toekomen voor de betaling van de volgende termijn.
  4. Klant gaat akkoord met schriftelijke als elektronische facturatie door Based Online.
  5. Indien de betaling 30 dagen na de factuurdatum door de Klant nog niet is voldaan, dan heeft Based Online de bevoegdheid om het onderhoudscontract van de Klant (al dan niet tijdelijk) te staken.
 6. Artikel 6 – Beveiliging, toegang & privacy
  1. Door het aangaan van de Overeenkomst verkrijgt Based Online toestemming om in te loggen met de door de Klant aangeleverde gegevens in de website van de Klant, op welke manier dan ook.
  2. Based Online zal nimmer gegevens van de Klant verschaffen, uitlenen of verkopen aan derden.
  3. Based Online kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het uitlekken van gegevens van de Klant.
  4. Based Online zal alles in haar macht doen om deze gegevens vertrouwelijk te houden. Meer informatie over hoe Based Online dit doet, is te lezen in de privacy policy.
 7. Artikel 7 – Aansprakelijkheid
  1. Based Online is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade geleden door de Klant of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan, omzet en immateriële schade.
  2. De aansprakelijkheid van Based Online jegens de Klant, uit welke hoofde dan ook (waaronder en tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting), is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het door de Klant betaalde abonnementsgeld per jaar, met een maximum van € 500,- exclusief 21% BTW.
  3. Klant vrijwaart Based Online voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
  4. Vorige leden zijn niet van toepassing indien en voor zover er sprake is van schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Based Online.
 8. Artikel 8 – Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden
  1. Based Online behoudt zich het recht om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Een wijziging treedt eerst in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische nieuwsbrief. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  2.  Indien de Klant een wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden niet wil accepteren, kan hij de Overeenkomst beëindigen tegen de datum dat de nieuwe Gebruiksvoorwaarden in werking zullen treden. Based Online dient van de beëindiging uiterlijk op de dag van het in werking treden van de gewijzigde voorwaarden in kennis gesteld te worden.
 9. Artikel 9 – Slotbepaling
  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
  3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Based Online gevestigd is.
  4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Gebruiksvoorwaarden gestalte wordt gegeven.

Based Online maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.